reg

Regulamin GearUP! Poznań

[wersja z dnia 14.03.2018 r.]

  1. Definicje.

Sprzedawca: Spółka simworld z siedzibą przy ul. Wąskiej 33 w Komornikach 62-052, posiadająca numer NIP: 782 246 22 33, REGON: 301048117, będąca właścicielem marki GearUP!

Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usług lub towarów przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście oraz osoba na rzecz której dokonano nabycia usługi.

Serwis Internetowy: System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.gearup.aero

Miejsce Świadczenia Usług: Lokal Sprzedawcy znajdujący się przy ul. Kwiatowej 2, 61-881 Poznań.

Obsługa: Wszystkie osoby zatrudnione przez Sprzedawcę.

Regulamin: Dokument zawierający zasady zawierania Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą i korzystania z zakupionych usług. Regulamin dostępny jest w Serwisie Internetowym, w Miejscu Świadczenia Usług oraz w siedzibie Sprzedawcy.

Symulator Lotów: Urządzenie odwzorowujące kokpit samolotu, wyposażone w system wizyjny, zainstalowane w Miejscu Świadczenia Usług, na którym realizowane są oferowane przez Sprzedającego usługi.

Operator Płatności: Serwis transferuj.pl, PayPal lub bank Nabywcy, w zależności od wybranej przez Nabywcę formy płatności podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.

  1. Postanowienia ogólne.

2.1. Regulamin określa zasady zawierania i odstąpienia od Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, prawa i obowiązki Sprzedawcy, Nabywcy i innych osób przebywających w Miejscu Świadczenia Usług oraz zasady korzystania z Symulatora Lotów.

2.2 Każda osoba przebywająca w Miejscu Świadczenia Usług zobowiązana jest do stosowania się do postanowień Regulaminu oraz instrukcji i poleceń Obsługi.

2.3. Symulator lotów jest urządzeniem o profesjonalnym charakterze, wyposażonym w skomplikowaną aparaturę techniczną odwzorowującym zachowanie prawdziwego samolotu.W przypadku jakiegokolwiek złego samopoczucia Nabywcy podczas korzystania z Symulatora Lotów jest on zobowiązany poinformować Obsługę i niezwłocznie go opuścić.

2.4. Ze względów bezpieczeństwa przebywanie w Symulatorze Lotów możliwe jest wyłącznie za zgodą Obsługi. Osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z Symulatora Lotów wyłącznie pod opieką osób dorosłych (opiekunów prawnych), a osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Wzór zgody dostępny jest pod tym linkiem: www.gearup.aero/pilot/regulaminy/zgoda_dziecko.pdf i/lub u Obsługi w Miejscu Świadczenia Usługi.

2.5. W Symulatorze Lotów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów, jedzenia oraz palenia.

2.6. Korzystanie z Symulatora Lotów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione, przy czym Obsługa nie ma obowiązku kontrolowania stanu trzeźwości osób korzystających z Symulatora Lotów.

2.7. Korzystanie z Symulatora Lotów możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym szkoleniu przedlotowym, prowadzonym przez Obsługę oraz wyłącznie przy jej obecności w Symulatorze Lotów. Zabronione jest używanie elementów Symulatora Lotów (przełączniki, dźwignie, stery, elementy mechaniczne oraz inne części wyposażenia) bez wyraźnej zgody Obsługi. W przypadku spowodowania uszkodzeń sprawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za ich naprawę, jeśli szkoda ta powstała w wyniku niewłaściwego lub nieautoryzowanego obchodzenia się z Symulatorem Lotów. W przypadku spowodowania uszkodzeń uniemożliwiających dalsze korzystanie z Symulatora Lotów, sprawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy.

2.8. W przypadku gdy osoba korzystająca z Symulatora Lotów zachowuje się w sposób niezgodny z normami społecznymi i obyczajowymi lub niezgodnie z obowiązującym prawem oraz Regulaminem lub zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, Obsługa ma prawo wyprosić ją z lokalu bez zwrotu pieniędzy za wykupione usługi.

2.9. Korzystanie z Symulatora Lotów nie jest wskazane dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię, zawroty głowy, z zaburzeniami psychicznymi, posiadających rozrusznik serca oraz w ciąży. Osoby takie powinny podejmować decyzję o skorzystaniu z Symulatora Lotów po konsultacji z odpowiednim lekarzem-specjalistą i ocenie własnego stanu zdrowia. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia temu obowiązkowi Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności

2.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i przedmioty wartościowe w Miejscu Świadczenia Usług.

2.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Nabywcy wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, w szczególności z nieprzestrzegania przez Nabywcę Regulaminu i niestosowania się do poleceń Obsługi.

2.12. Prezentowane w Serwisie Internetowym materiały takie jak zdjęcia, filmy, grafiki i teksty oraz logotyp i nazwa są chronioną własnością Sprzedawcy i podlegają Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.

2.13. Ze względów bezpieczeństwa Symulator Lotów znajduje się pod stałym monitoringiem. Korzystanie z Symulatora Lotów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację obrazu oraz dźwięku podczas przebywania w Symulatorze Lotów.

  1. Zasady zawierania Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

3.1. Umowa może zostać zawarta przez Nabywcę przy pomocy Serwisu Internetowego, poprzez email (na adres info@gearup.aero) lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług.

3.2. Niniejszy punkt dotyczy zakupu usług – lotów ze wskazanym terminem (datą i godziną) ich realizacji. Ze względu na specyfikę oferowanych usług, podlegają one zakupieniu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Umowa zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zakupione przez Nabywcę usługi. Fakt ten zostaje potwierdzony wiadomością email. W przypadku nieotrzymania wiadomości email z potwierdzeniem płatności w przeciągu 24 godzin od dokonania zakupu, Nabywca zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, celem potwierdzenia.

3.3. W przypadku zakupu kuponu (vouchera) uprawniającego do zakupu wybranej usługi lub do zniżki na usługę, Nabywca otrzyma jego kod na adres email podany w Serwisie Internetowym, następnego dnia roboczego po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Zakup kuponu (vouchera) nie jest jednoznaczny z dokonaniem zakupu i rezerwacji danej usługi. W celu skorzystania z usługi Nabywca lub uprawniona przez niego osoba trzecia (posiadacz vouchera) musi dokonać wykupienia terminu korzystając z otrzymanego kodu jako formy płatności.

3.4. Nabywca jest zobowiązany podać swoje prawdziwe i aktualne dane, w szczególności imię, nazwisko, adres email i numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do dokonania rezerwacji, zakupu usługi i jej realizacji.

3.5. W przypadku nabycia usługi później aniżeli 72 godziny przed terminem świadczenia usługi i płatności przelewem bankowym, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od momentu nabycia usługi, przekazania Sprzedawcy (osobiście, drogą e-mail) bankowego potwierdzenia zapłaty za wykupioną usługę.

3.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania wykupienia usługi w przypadku niewypełnienia obowiązków wskazanych w punkcie 3.5 powyżej.

3.7. W przypadku zakupu usług niestandardowych, ustalanych indywidualnie, Sprzedawca może umożliwić Nabywcy opłacenie usługi w inny sposób oraz przyjąć wykupienie usługi bez potwierdzonej zapłaty. Umowa zostaje zawarta na osobnych warunkach, ustalonych indywidualnie z Nabywcą.

Za moment zawarcia Umowy uznaje się moment potwierdzenia rezerwacji przez Sprzedawcę.

3.8. W przypadku zakupu usługi na rzecz osoby trzeciej, Nabywca jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej usługi. Akceptując Regulamin Nabywca oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację.

3.9. Rezygnacja przez Nabywcę z usługi wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Jeżeli Nabywca zrezygnuje z usługi, Nabywcy przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Sprzedawcę kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów i utraconych korzyści poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dokonanymi już przygotowaniami do świadczenia usług i rezerwacją terminu. Sprzedawca podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:

LP LICZBA DNI POZOSTAŁYCH PRZED TERMINEM REALIZACJI USŁUGI WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA REZYGNACJĘ – OD WARTOŚCI ANULOWANEJ USŁUGI
1 14 dni lub więcej 25%
2 13 do 7 dni 50%
3 poniżej 7 dni 75%

Niniejszy punkt ma zastosowanie wyłącznie do zakupionych usług (lotów). Zasady dotyczące kuponów (voucherów) określa punkt 3.12.

3.10. Kwota wpłacona za zakupioną usługę, pomniejszona o opłatę opisaną w punkcie 3.9 zostanie zwrócona na wskazane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 7 dni.

3.11. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

3.12. Zakupione przez Nabywcę kupony (vouchery) nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem art. 27 Ustawy o prawach konsumenta.

3.13. Zakupiony LOT należy zarezerwować, korzystając z serwisu internetowego Sprzedawcy pod adresem www.gearup.aero lub http://gearup.versum.pl. Rezerwując termin w uwagach dodatkowych podać należy numer zamówienia, otrzymany z potwierdzeniem za płatność.

  1. Zasady świadczenia i korzystania z usług.

4.1. Koszty korzystania z Symulatora Lotów określa cennik dostępny w Serwisie Internetowym oraz w Miejscu Świadczenia Usług. Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą następuje w momencie opłacenia zakupionej usługi.

4.2. Nabywca zobowiązuje się przyjść do Miejsca Świadczenia Usług z odpowiednim wyprzedzeniem, zawartym w opisie wykupionej usługi, jednak nie później niż 15 minut przed godziną jej rozpoczęcia zgodnie z terminem świadczenia usługi. Data i godzina realizacji zakupionej usługi dostępna jest w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym na adres email podany przez Nabywcę oraz w Serwisie Internetowym, po podaniu adresu email i numeru lotu.

W przypadku niestawienia się w określonym powyżej czasie, czas usługi zostanie odpowiednio skrócony bez zwrotu pieniędzy za czas niewykorzystany.

4.3. Obsługa ma prawo poprosić o okazanie dowodu tożsamości potwierdzającego prawo do skorzystania z usługi.

4.4. W przypadku gdy z usługi wykupionej w ramach Umowy przez Nabywcę korzysta uprawniona przez niego osoba trzecia, jest ona zobowiązana do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia usługi lub przerwania realizacji usługi z przyczyn niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje Nabywcy skorzystanie z usługi w innym dogodnym dla niego terminie.

Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia.

W przypadku niemożliwości realizacji usługi w innym terminie, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przez Nabywcę. Kwota ta zostanie zwrócona na wskazane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 7 dni.

  1. Zasady reklamacji.

5.1. Nabywca ma prawo do reklamacji jakości wykonania usługi.

5.2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres email: info@gearup.aero lub w formie pisemnej

w Miejscu Świadczenia Usług. Do reklamacji powinno się załączyć potwierdzenie zakupienia usługi.

5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w ciągu 7 dni od jej złożenia. O decyzji Nabywca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email, wysłanej w odpowiedzi na złożoną reklamację.

5.4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca umożliwi Nabywcy realizację usługi zgodnie z Umową lub gdy będzie to niemożliwe, uzgodni z Nabywcą jej realizację w innym dogodnym terminie lub zaproponuje inną usługę zastępczą.

5.5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności na zasadach przez niego określonych.

  1. Dane osobowe.

6.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.

6.2. Dane osobowe Nabywcy są wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zakupionych przez niego usług i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedawcę.

6.3. Zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać informacje o ofercie, promocjach i wydarzeniach” jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez Sprzedawcę, danych osobowych, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy.

6.4. Jeżeli Nabywca zawiera Umowę na rzecz osób trzecich, oświadcza on, że uzyskał ich zgodę na udostępnienie Sprzedawcy ich danych osobowych.

6.5. Nabywca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianach w danych osobowych określonych w punkcie 3.4, niezbędnych do realizacji usługi.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności realizacji usługi z powodu opóźnienia lub braku działania Nabywcy w związku z aktualizacją jego danych osobowych.

6.6 Nabywca wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku uwiecznionego na fotografiach wykonanych podczas świadczenia usługi, w zakresie publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy oraz stronach Sprzedawcy prowadzonych w serwisach społecznościowych.

  1. Postanowienia końcowe.

7.1. Umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.

7.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporów.

7.3. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę, o czym poinformuje on w Serwisie Internetowym. W przypadku zakupu usług dokonanych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu aktualne w dniu rezerwacji.

 

Latanie to świetna zabawa!

Życzymy niezapomnianych wrażeń i emocji podczas korzystania z usług GearUP! Poznań!

Kontakt
ul. Kwiatowa 2, 61-881 Poznań
Godziny otwarcia
śr.-pt.: 13:30-21:00
sob.: 10:30-21:00
nd.: 10:30-20:00

Created by IT Company