Regulamin GearUP! Poznań

[wersja z dnia 08.02.2024]

1. Definicje

Sprzedawca: Spółka Simword s.c. z siedzibą przy ul. Wąskiej 33 w Komornikach 62-052, posiadająca numer NIP: 782 246 22 33, będąca właścicielem marki GearUP!

Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usług lub towarów przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście oraz osoba na rzecz której dokonano nabycia usługi.
Serwis Internetowy: System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.symulatorlotu.com lub www.gearup.aero

Miejsce Świadczenia Usługi: Lokal Sprzedawcy znajdujący się przy ul. Kwiatowej 2, 61-811 Poznań.
Obsługa: Wszystkie osoby zatrudnione przez Sprzedawcę.

Regulamin: Dokument zawierający zasady zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą i korzystania z zakupionych usług. Regulamin dostępny jest w Serwisie Internetowym, w Miejscu Świadczenia Usługi oraz w siedzibie Sprzedawcy.

Symulator Lotów: Urządzenie odwzorowujące kokpit samolotu, wyposażone w system wizyjny, zainstalowane w Miejscu Świadczenia Usługi, na którym realizowane są oferowane przez Sprzedającego usługi.

Operator Płatności: Serwis transferuj.pl, PayPal lub bank Nabywcy, w zależności od wybranej przez Nabywcę formy płatności podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.

Voucher: Kupon upoważniający do realizacji usług, który posiada datę ważności i kod.

2. Postanowienia Ogólne

2.1. Regulamin określa zasady zawierania i odstąpienia od Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, prawa i obowiązki Sprzedawcy, Nabywcy i innych osób przebywających w Miejscu Świadczenia Usług oraz zasady korzystania z Symulatora Lotów

2.2. Każda osoba przebywająca w Miejscu Świadczenia Usług zobowiązana jest do stosowania się do postanowień Regulaminu oraz instrukcji i poleceń Obsługi.

2.3. Ze względów bezpieczeństwa przebywanie w Symulatorze Lotów możliwe jest wyłącznie za zgodą Obsługi. Osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z Symulatora Lotów wyłącznie pod opieką osób dorosłych (opiekunów prawnych), a osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
Wzór gody dostępny jest pod tym linkiem i/lub u Obsługi w Miejscu Świadczenia Usług.

3. Bezpieczeństwo

3.1. W Symulatorze Lotów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów, jedzenia oraz palenia

3.2. Korzystanie z Symulator Lotów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione, przy czym Obsługa nie ma obowiązku kontrolowania stanu trzeźwości osób korzystających z Symulatora Lotów.

3.3. Korzystanie z Symulatora Lotów możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym szkoleniu przed lotem, prowadzonym przez Obsługę oraz wyłącznie przy jej obecności w Symulatorze Lotów. Zabronione jest używanie elementów Symulator Lotów (przełączniki, dźwignie, stery, elementy mechaniczne oraz inne części wyposażenia) bez wyraźnej zgody Obsługi. W przypadku spowodowania uszkodzeń sprawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za ich naprawę jak i odszkodowawczą w przypadku uszkodzeń uniemożliwiających dalsze korzystanie z Symulatora Lotów jeśli szkoda ta powstała w wyniku niewłaściwego lub nieautoryzowanego obchodzenia się w Symulatorem Lotów.

3.4. W przypadku gdy osoba korzystająca z Symulatora Lotów zachowuje się w sposób niezgodny z normami społecznymi i obyczajowymi lub niezgodnie z obowiązującym prawem oraz Regulaminem lub zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, Obsługa ma prawo wyprosić ją z lokalu bez zwrotu pieniędzy za wykupioną usługi.

3.5. Korzystanie z Symulatora Lotu nie jest wskazane dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię, zawroty głowy, z zaburzeniami psychicznymi, posiadających rozrusznik serca oraz w ciąży. Osoby takie powinny podejmować decyzję o skorzystaniu z Symulatora Lotów po konsultacji z odpowiednim lekarzem-specjalistą i ocenie własnego stanu zdrowia. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia temu obowiązkowi Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.6. Nabywca ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i przedmioty wartościowe w Miejscu Świadczenia Usług.

3.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Nabywcy wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, w szczególności z nieprzestrzegania przez Nabywcę Regulaminu i niestosowanie się do poleceń Obsługi.

3.8. Ze względów bezpieczeństwa Symulator Lotów znajduje się pod stałym monitoringiem. Korzystanie z Symulatora Lotów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację obrazu oraz dźwięku podczas przebywania w Symulatorze Lotów.

3.9. Symulator Lotów jest urządzeniem o profesjonalnym charakterze, wyposażonym w skomplikowaną aparaturę techniczną odwzorowującym zachowanie prawdziwego samolotu. W przypadku jakiegokolwiek złego samopoczucia Nabywcy podczas korzystania z Symulatora Lotów jest on zobowiązany poinformować Obsługę i niezwłocznie go opuścić.

4. Zasady zawierania Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą

4.1. Umowa może zostać zawarta przez Nabywcę przy pomocy Serwisu Internetowego, poprzez email (info@gearup.aero), lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług, oraz telefonicznie (+48 518 395 484)

4.2. Niniejszy punkt dotyczy zakup usług – lotów ze wskazanym terminem (datą i godziną) ich realizacji. Ze względu na specyfikę oferowanych usług, podlegają one zakupieniu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zakupione przez Nabywcę usługi. Fakt ten zostaje potwierdzony wiadomością email, wysłaną na adres podany przez Nabywcę podczas dokonania transakcji. Wiadomość zawiera potwierdzenie otrzymania płatności, rodzaj usługi oraz termin jej świadczenia (data i godzina) z wygenerowanym losowo numerem lotu (w formie załączonej karty pokładowej). Karta pokładowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy i uprawniającym do skorzystania z wykupionej usługi. W przypadku nieotrzymania wiadomości email z kartą pokładowa w przeciągu 24h od dokonania zakupu, Nabywca zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, celem potwierdzenia rezerwacji.

4.3. W przypadku zakupu kuponu (vouchera) uprawniającego do zakupu wybranej usługi lub do zniżki na usługę, Nabywca otrzyma jego kod na adres email podany w Serwisie Internetowym, następnego dnia roboczego po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Zakup kuponu (vouchera) nie jest jednoznaczny z dokonaniem zakupu i rezerwacji danej usługi. W celu skorzystania z usługi Nabywca lub uprawniona przez niego osoba trzecia (posiadacz vouchera) musi dokonać wykupienia terminu korzystając z otrzymanego kodu jako formy płatności.

4.4. Nabywca jest zobowiązany podać swoje prawdziwe i aktualne dane, w szczególności imię, nazwisko, adres emial i numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do dokonania rezerwacji, zakupu usługi i jej realizacji.

4.5. W przypadku nabycia usługi później aniżeli 72 godziny przed terminem świadczenia usługi i płatności przelewem bankowym, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od momentu nabycia usługi, przekazania Sprzedawcy (osobiście, drogą emial) bankowego potwierdzenia zapłaty za wykupioną usługę.

4.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania wykupienia usługi w przypadku niewypełnienia obowiązków wskazanych w punkcie 4.5 powyżej.

4.7. W przypadku zakupu usług niestandardowych, ustalanych indywidualnie, Sprzedawca może umożliwić Nabywcy opłacenie usługi w inny sposób oraz przyjąć wykupienie usługi bez potwierdzonej zapłaty. Umowa zostaje zawarta na osobnych warunkach, ustalonych indywidualnie z Nabywcą. Za moment zawarcia Umowy uznaje się moment potwierdzenia rezerwacji przez Sprzedawcę

4.8. W przypadku zakupu usługi na rzecz osoby trzeciej, Nabywca jest zobowiązany poinformować tę osobę i postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej usługi. Akceptując Regulamin Nabywca oświadcza, że poinformował o treści regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptacje.

4.9. Koszty korzystania z Symulatora Lotów określa cennik dostępny w Serwisie Internetowym oraz w Miejscu Świadczenia Usług. Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedającym a nabywcą następuje w momencie opłacenia zakupionej usługi.

4.10. Nabywca zobowiązuje się przyjść do Miejsca Świadczenia Usługi z odpowiednim wyprzedzeniem, zawartym w opisie wykupionej usługi, jednak nie później niż 15 minut przed godziną jej rozpoczęcia zgodnie z terminem świadczenia usługi. Data i godzina realizacji zakupionej usługi dostępna jest w potwierdzeniu zamówienia wysłanym na adres email podany przez Nabywcę oraz w Serwisie Internetowym, po podaniu adresu email i numeru lotu. W przypadku niestawienia się w określonym powyżej czasie, czas usługi zostanie odpowiednio skrócony bez zwrotu pieniędzy za czas niewykorzystany.

4.11. Obsługa ma prawo poprosić o okazanie dowodu tożsamości potwierdzającego prawo do skorzystania z usługi.
W przypadku gdy z usługi wykupionej w ramach umowy przez nabywcę korzysta uprawniona przez niego osoba trzecia, jest ona zobowiązana do przestrzegania zasad regulaminu.

4.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia usługi lub przerwania realizacji usługi z przyczyn niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje Nabywcy skorzystanie z usługi w innym dogodnym dla niego terminie. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobiegnięcia. W przypadku niemożliwości realizacji usługi w innym terminie, sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przez nabywcę. Kwota ta zostanie zwrócona na wskazane prze z nabywcę konto bankowe w terminie 7 dni.

4.13. Voucher upoważnia do odbycia wizyty w okresie trwania ważności vouchera tj. trzy miesiące. W przypadku przekroczenia okresu ważności voucher staje się nieważny. Można ten okres wydłużyć za kwotę trzydziestu złotych za każdy rozpoczęty miesiąc.

5. Zasady reklamacji.

5.1. Nabywca ma prawo do reklamacji jakości wykonani usług.

5.2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres email: info@gearup.aero lub w formie pisemnej w miejscu świadczenia usług. Do reklamacji powinno się załączyć potwierdzenie zakupienia usługi.

5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w ciągi 7 dni od jej złożenia. O decyzji nabywca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email, wysłanej w odpowiedzi na złożoną reklamacje.

5.4. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca umożliwi nabywcy realizacje usługi zgodnie z umową lub gdy ta będzie niemożliwa, uzgodni z nabywcą jej realizację w innym dogodnym terminie lub zaproponuje inną usługę zastępczą.

5.5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności na zasadach przez niego określonych.

5.6. . Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy na korzystanie z Symulatora Lotów w terminie do 72 godzin przed terminem świadczenia usługi za zapłatą odstępnego w wysokości 50% ceny usługi. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.7. Kwota wpłacona za zakupioną usługę, pomniejszona o odstępne opisane w punkcie 5.6 zostanie zwrócona na wskazane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 7 dni.

5.8. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

5.9. W stosunku do zakupionych Voucherów Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Nabywca składa oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy Serwisu Internetowego, poprzez email (info@gearup.aero), lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Dane Osobowe.

6.1. Administratorem danych osobowych są Filip Witczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Filip Witczak Simword oraz Krzysztof Kimnes (ul. Wąska 33, 62-052 Komorniki) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kimnes Simword (ul. Wąska 33, 62-052 Komorniki) (zwany dalej Administratorem).

6.2. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, jest ono jednak niezbędne do korzystania ze świadczonych przez Sprzedawcę usług.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO); w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

6.4. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

6.5. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych; prawo uzyskania kopii danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych innych celach przetwarzania danych; prawo do wycofania zgody; prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć: w formie pisemnej na adres: Simword s.c. ( ul. Wąska 33, 62-052 Komorniki) lub drogą elektroniczną na adres e-mail info@gearup.aero.

7. Promocje

7.1. Promocja Happy Hours upoważnia do skorzystania z usługi z uwzględnieniem 50% zniżki na lot w dniu rezerwacji, jeżeli jest dostępny wolny termin. Rezerwacja oraz lot musi odbyć się tego samego dnia. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami. Promocja obejmuje ceny regularne dostępne w miejscu świadczenia usług lub na stronie internetowej www.symulatorlotu.com lub www.gearup.aero

7.2. Promocja „Studenckie Piątki” upoważnia do skorzystania z usługi z uwzględnieniem 50% zniżki tylko w piątek po okazaniu legitymacji i płatności na miejscu. Promocja obejmuje ceny regularne dostępne w miejscu świadczenia usług lub na stronie internetowej www.symulatorlotu.com lub www.gearup.aero. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami.

8. Postanowienia Końcowe

8.1. Umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.

8.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporów.

8.3. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę, o czym poinformuje on w Serwisie Internetowym. W przypadku zakupu usług dokonanych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu aktualne w dniu rezerwacji.